support@baratrav.se

Licensavtal

Licensavtalet är ett icke-exklusivt avtal som gäller mellan Born Bowler IT Stockholm och den fysiska eller juridiska person som tecknar prenumeration hos BaraTrav.se

Avtalet gäller programmet BaraTravPlus som är en programvara för persondator med operativsystem Microsoft Windows i olika versioner. Avtalet gäller både den installationsfil som licenstagaren laddar ned från BaraTrav.se samt de filer och registerposter som skapas på licenstagarens dator vid exekvering av installationsfilen. Installationsfilen och de filer och registerposter som skapas vid installation benämns nedan programvaran.

Detta licensavtal beskriver de villkor och bestämmelser under vilka licenstagaren har rätt att nyttja programvaran.

 1. För varje aktiv prenumeration licenstagaren har hos BaraTrav.se gällande BaraTravPlus spelverktyg har licenstagaren rätt att installera programmet på valfritt antal datorer. För att kunna hämta data krävs en aktiv koppling mellan dator och prenumeration. Vid varje tidpunkt får och kan kan endast en dator vara aktiv per prenumeration. Det är inte tillåtet att dela prenumeration mellan flera fysiska eller juridiska personer. Born Bowler IT förbehåller sig rätten att avsluta prenumeration för kund som enligt Born Bowler ITs godtyckliga bedömning delar prenumeration med annan.. Born Bowler IT förbinder sig att varna kunden per e-post innan sådant avslut utförs.
 2. Born Bowler IT förbehåller sig rätten att avsluta/neka kund att teckna prenumeration.
 3. Licenstagaren får endast installera programmet på en dator som licenstagaren själv äger eller där ägaren har givit licenstagaren tillåtelse att installera programmet.
 4. Licenstagaren har rätt att nyttja programvaran under den tid som licenstagaren har en aktiv prenumeration hos BaraTrav.se
 5. Licensavtalet är giltigt under den tid licenstagarens prenumeration hos BaraTrav är aktiv.
 6. Programvaran, både originalet och eventuella kopior ägs av Born Bowler IT Stockholm. Programvaran är skyddad av svensk upphovsrättslagstiftning.
 7. Inte på något sätt får licenstagaren tillgängliggöra programvaran varken helt eller delvis till annan fysisk eller juridisk person.
 8. Under prenumerationstiden kan licenstagaren installera om programvaran från BaraTrav.se. Licenstagaren har därför varken behov eller tillåtelse att skapa kopior av programmet.
 9. Licenstagaren samtycker till att inte utföra några som helst ändringar i programmet utöver de eventuella uppgraderingar som sker med automatik då programmet startas.
 10. Licenstagaren samtycker till att inte dekompilera, eller på något annat sätt försöka rekonstruera programmets källkod.
 11. Licenstagaren samtycker till att inte för annan fysisk eller juridisk person eller allmänheten tillgängliggöra något av den data som programvaran laddar ned till licenstagarens dator, annat än via den presentation av data som programvaran själv erbjuder.
 12. Informationen som används i programvaran tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan än Born Bowler IT endast efter avtal med ATG.
 13. Born Bowler IT har verifierat att programvaran fungerar i enlighet med dokumentationen, men ingen som helst garanti är utfärdad för programvaran. En DEMO-version finns för programmet där potentiella licenstagare kan prova programmet innan prenumeration tecknas. Ångerrätt efter utförd betalning ges därför bara i de fall licenstagare kan påvisa fel i programmet eller åberopa annan särskild omständighet. Ingen som helst garanti är kopplad till nyttjandet av programvaran. Det enda ansvar Born Bowler IT har om en licenstagare är missnöjd är en eventuell återbetalning av den senast erlagda månadsavgiften för programmet. Detta är den enda och exklusiva gottgörelsen för eventuella direkta eller indirekta problem orsakade av användning av programvaran. Inget i detta avtal utesluter eller begränsar licenstagarens lagstadgade rättigheter i egenskap av konsument.
 14. Programvaran som licenstagaren nyttjar är licenstagaren behjälplig med att producera spelfiler för spel hos ATG eller annat spelföretag. Inlämning av sådana spelfiler till spelföretaget är helt och fullt licenstagarens ansvar. Born Bowler IT åtar sig inget som helst ansvar för detta.
 15. Licenstagaren bär det hela och exklusiva ansvaret för de spelfiler licenstagaren lämnar in vid spel hos ATG eller annat spelföretag. Detta gäller både spelfilernas detaljerade innehåll samt det belopp som dras från licenstagarens konto vid spel hos spelföretaget. Programvaran är licenstagaren behjälplig med att producera spelfiler, men det är alltid licenstagarens fulla ansvar att den spelfil som lämnas in i alla detaljer, motsvarar den spelfil som licenstagaren vill lämna in. Inte i något fall ansvarar Born Bowler IT för skillnader mellan en spelfil som licenstagaren anser sig ha lämnat in eller velat lämna in, och den spelfil som licenstagaren faktiskt har lämnat in till spelföretaget. Born Bowler IT ansvarar endast för programvaran BaraTravPlus och denna tillhandahålls helt utan garantier. För allt spel och alla direkta eller indirekta konsekvenser av spel bär licenstagaren det fulla ansvaret.
 16. Born Bowler IT lämnar inga som helst garantier, varken explicit beskrivna eller underförstådda. Inte i något fall ansvarar Born Bowler IT för utebliven vinst eller uteblivna besparingar.
 17. Born Bowler IT ansvarar inte för några som helst direkta eller indirekta, tekniska eller ekonomiska följdskador som uppstår genom användande av programvaran.
 18. Detta avtal lyder under vid var tid gällande nationell lag. Om någon del av avtalet skulle befinnas vara ogiltig eller icke verkställbar, skall det inte påverka giltigheten av avtalet i övrigt, vilket skall förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor. Detta avtal upphör automatiskt att gälla om och när licenstagaren ej följer dess villkor. Ändring av detta avtal kommuniceras via BaraTrav.se. Born Bowler IT äger rätt att ändra villkoren i detta avtal varvid du som licenstagare har rätt att avsluta avtalet.
 19. Detta avtal utgör den fullständiga regleringen av samtliga frågor angående programvaran mellan licenstagaren och Born Bowler IT. Detta avtal ersätter alla tidigare gjorda licensavtal för slutanvändare, eller andra kommunikationer gällande programvaran.